Salg og marked

Norsk laks og aure vert eksportert rund omkring i heiler verda. Blom Fiskeoppdrett AS sel fisken sin til USA, Europa, Russland og fjerne austen.

Her nokre bilete frå Boston Seafood Show 2009

Messehallen i Boston 

Kvar dag året rundt vert det servert 27 millionar måltider norsk sjømat verda over. I dei siste tiåra har særleg produksjon og eksport av laks og aure auka monaleg. Såleis er Noreg i dag verdas nest største eksportør av sjømat, målt i verdi. Laks og aure representerer om lag 50% av all sjømateksport.   

 

Når det går godt i fiskerinæringa, fører det til store ringverknader for næringslivet elles langs kysten: for kvart 10.årsverk innan fiskeri og havbruk skaper dette 8 nye årsverk i andre næringar:

 

  • det er meir enn 41.000 årsverk i den norske sjømatnæringa; 18.000 av desse utgjer ringverknader
  • samla verdiskaping (bidrag BNP) er nesten 39 milliardar kroner.
  • produksjonsverdien er 110 milliardar kroner – 40 milliardar er ringverknader

Sverre Søraa og Martin Øvrebø frå Coast Seafood AS, ein av dei største fiskeeksportørane i Noreg under salgsmessa i Boston.

Mat frå havet er godt og helsebringande og verda treng stadig større mengder sjømat. Difor er det i alle si interesse, også oppdrettane, å ta vare på eit reint og rikt havmiljø.  

  

For meir informasjon om norsk eksport av sjømat kan du vitja Eksportutvalget for fisk sine heimesider

http://www.seafood.no

  

Kystperlen